Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 362 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общинският съвет реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в първия абзац на Решение № 243, прието с Протокол № 10/16.06.2016 г. на Общински съвет Русе, като вместо, че „Приема Списък на спортните обекти ……“ да се чете: „Допълва Списък на спортните обекти….:”
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)