Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 362

РЕШЕНИЕ № 362
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за търговска сграда с разгъната застроена бруто площ – 100 кв.м., включваща първи етаж – 50 кв.м. и подземен етаж – 50 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2907, в ж.к.”Дружба І”, кв.858, ул.”Изола планина”, по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена 6 640,00 лева. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за отстъпване право на строеж.