Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 363 от 15.11.2012 г.

Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 16 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Възлага на представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „ИСТЪР-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД Димитър Атанасов Кънчев и Пламен Христомиров Рашев да гласуват „за” по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 22.11.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)