Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 363 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Допълва Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2016 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, утвърден с Решение № 83, прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. с:
1. Обект с предназначение за офис като треньорска стая с идентификатор 63427.2.4790.1.18 с площ 39,60 кв.м., намираща се в СК „Ялта“, ул. Драма 13, ет.1, обект 18, описана в АОС 6205/31.03.2010 г.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)