Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 363

РЕШЕНИЕ № 363
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 27, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от Наредба №1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и протокол №98/28.10.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща Павилион с площ от 120,00 кв. м., намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, при начална тръжна цена 590,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на публичен търг, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.
4.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.