Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 364 от 15.11.2012 г.

Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21 ал.1 т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал. 2 ЗМСМА, чл. 52, чл. 53 т. 1, чл. 55 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

I. Закрива Общинско предприятие “Жилфонд”, считано от 01.01.2013 г.
1. Трудовите правоотношения на работниците и служителите на закритото Общинско предприятие “Жилфонд” да се уредят съгласно Кодекса на труда.
II. Създава, считано от 01.01.2013 г., Общинско предприятие:
1. Наименование: “Управление на общински имоти”;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе ул. „Г.С.Раковски” №13А;
3. Предмет на дейност:
3.1. Управление и стопанисване на общински жилищни имоти; настаняване и контрол по стопанисването на отдадените под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл. 6 от Наредба №6 „За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост” на Общински съвет – Русе за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения;
3.2. Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии, изготвяне на Горскостопански план;
3.3. Управление и стопанисване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включващи обработваеми и необработваеми площи, пасища, мери; отчет и контрол върху управлението.
4. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие “Управление на общински имоти”, неразделна част от настоящото решение.
5. Утвърждава организационно – управленска структура на Общинско предприятие “Управление на общински имоти”, с обща численост на персонала 26 бройки (Приложение №1);
6. Възлага на Кмета да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие “Управление на общински имоти”.
7. Предоставя за управление на Общинско предприятие “Управление на общински имоти” сграда с адрес – гр. Русе, ул. „Г.С.Раковски” №13А.
8. Предоставя за управление на ОП “Управление на общински имоти” общинска собственост, изрично посочена в списъци, по предложение на Кмета на Община Русе, съгласно Приложение №2, съответно Приложение №2.1 Общински жилищни имоти; Приложение №2.2 Общински горски фонд; Приложение №2.3.Общински поземлен фонд, което е неразделна част от Правилника.
9. Задължава Кмета на общината с бюджета на Община Русе за 2013 г. да предложи бюджет за функционирането на Общинско предприятие “Управление на общински имоти”.
10. Възлага на Кмета на Община Русе да назначи Директор на Общинско предприятие “Управление на общински имоти” до провеждането на конкурс, съгласно чл. 55 ЗОС.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)