Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 364 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:
 
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2406 „Приходи от наеми на земя“ ОУ „Г.С.Раковски“ с. Ново село                 +17 155лв.
Неданъчни приходи         
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +7 116лв.
СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ +6 930лв.
ОУ „Ангел Кънчев“                                               +29лв.
ПАГ „Гео Милев“                                                +157лв.
Всичко приходи държавна дейност                                                                    +24 271лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Държавни такси
§2501„Държавни такси за административни и други услуги и дейности“             +25лв.
Всичко приходи местна дейност                                                                                 +25лв.
Всичко приходи по бюджета                                                                                +24 296лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1014 „ Учебници и научноизследователски разходи и книги за библиотеките“+1 000лв.
СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ +1 000лв.
§1015 „Материали“  СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“                        +5 930лв. 
§1016 „Вода, горива, енергия“ ОУ „Г.С.Раковски“ с. Ново село                         +17 155лв.
§1020 „Външни услуги“ – ОУ „Ангел Кънчев“                                                             +29лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ПАГ „Гео Милев“                                                                  +157лв.
Всичко за дейност                                                                                                   +24 271лв.
Всичко за функция                                                                                                +24 271лв.
Всичко разходи държавни дейности                                                                  +24 271лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ  „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ км. Червена вода                                                                  
§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                -1 640лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +1 640лв.
 Обект „Климатик“ 1 бр.          + 1640лв.
Всичко за дейност                                                                                                              0лв.
Всичко за функция                                                                                                            0лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“
§1030 „Текущ ремонт“
„Ремонтно възст. работи по общ. пътища“                                                          +301 900лв.
Всичко за дейност:                                                                                               +301 900лв.
Всичко за функция:                                                                                             +301 900лв.
 
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер” – държавна дейност
§1015 „Материали“                                                                                                      -2 003лв.
§5301 „Придобиване на НДА –програмни продукти и лицензи
за програмни продукти“
Обект „ Софтуер- Office for MAC Home Business 1
 RK2016 Engl E/Z Medialess P2“ 4бр.                                                                         +2028лв.
Всичко за дейност                                                                                                          +25лв.
Всичко за функция                                                                                                        +25лв.
                                                                                
Раздел VI. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. по обекти.
 
Наименование на обекта
Финансиране с целеви средства /било/
Финансиране с целеви средства /става/
Финансиране със собствени средства /било/
Финансиране със собствени средства /става/
Корекция „+“/“-„
§5202 „Придобиване на сгради“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „ Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален комплекс- в т.ч. СМР, стр. и авт.надзор“ /било: 6694лв./2015г./ целеви и 366 229лв. собствени; става: 308 594лв. целеви, в т.ч. 301 900лв. 2016г. и 64 329лв. собствени/.
6 694лв.
308 594 лв.
0лв.
366 229лв.
0лв.
64 329лв.
+301 900лв.
-301 900лв.
§5100„Основен ремонт“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“
Обект „ Ремонтно възстановителни работи по общински пътища: ОП-RSE2149/ІІ-23/ – Червена вода-Николово-/ RSE1130/-160000лв., ОП –RSE2141/ RSE1051, Бъзън-Семерджиево /Ястребово–30000лв., ОП -RSE1131/ RSE1130, Николово-Долно Абланово/-Просена-30000лв., ОП- RSE2132-І-2, Русе-п.к. Ново село/-Русе, кв. Средна кула /ІІІ-501/-31900лв., ОП – RSE1051 /Русе-Кубрат /Ново село -Долно Абланово/Русе-Юделник /-50000лв.“
301 900лв.
 
 
 
 
0лв.
0лв.
 
 
 
 
 
0лв.
 – 301 900лв.
 
 
 
Всичко разходи по бюджета                                                                                  +24 296лв.                                                                                                                                                                                  
    
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)