Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 364 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и §17 от ПЗР към ЗИД на ЗПУО (обн. – ДВ, бр. 82 от 2020 г.), във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗПУО, Общински съвет – Русе реши:

  1. Предучилищното образование е задължително в община Русе от началото на учебната 2021/2022 год. за децата навършващи 4-годишна възраст

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)