Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 364

РЕШЕНИЕ № 364
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 98/28.10.2008 г. на Комисията по общинска собственост и заявление № ОС 04/64/19.09.08 г. от Диана Иванова, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в село Басарбово Община Русе, представляващ УПИ ХІV-468, кв. 55 с площ 1 562 кв. метра, предмет на АОС № 3865/09.05.2002 г., с начална тръжна цена, в размер на 30 550,00 лева (тридесет хиляди петстотин и петдесет лева), без ДДС. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилият участник и сключи договор за продажба.