Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 365 от 15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване от Община Русе на активи – закрит паркинг, част от целия проект „Многофункционален комплекс: Универсална спортно-зрелищна зала и шоуруми, бизнесцентър и търговски комплекс”, чрез средства от централния бюджет в размер до 9 (девет) милиона лева, които да бъдат разходвани от „Проект Русе” АД единствено за довършителни работи по многофункционална зала за спортни и други събития. Разходите по сделката за придобиване се разпределят по равно между двете страни.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за покупко-продажба с предмета и при условията, посочени в т. 1 на настоящото решение.
3. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе“АД, което ще се проведе на 16.11.2012г от 10 часа, а при липса на кворум – на 30.11.2012 г., от 10 часа:
3.1. Да гласуват за прехвърляне на необременено вещно право на собственост върху обособена част от активите на „Проект Русе“АД на Община Русе и представляваща закрит паркинг.
3.2. В хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ да предложат и гласуват за приемане от Общото събрание на дружеството на следното решение: „Съгласно т. 2 от Решение №236/12.07.2012 г. на ОбС-Русе на мястото на Емилия Стоянова Пенева избира за член на Съвета на директорите на „Проект Русе“АД Община Русе с представител Емилия Стоянова Пенева”.
4. Одобрява Договор между Община Русе, „МОЛ РУСЕ Инвест“ ООД, „ПРИСТА ОИЛ ХОЛДИНГ” ЕАД и „Денси строй” ООД за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект (Приложение 1) и възлага на Кмета на Община Русе да го подпише след съгласуване с Министерството на финансите, в качеството му на финансираща страна.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)