Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 365 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, както следва:
§1. В чл. 21, ал.2 текста „до 30 ноември на предходната година“ се заменя със „срока по чл.20 от настоящата Наредба“.
§2. В чл.22, ал.3, т. 1 текста „ 5 на сто“ се заменя с „15 на сто“.
§3. В чл.22, ал. 3, т.2 текста „30 на сто“ се заменя с „50 на сто“.
§4. В чл.29, ал. 5, т.6 текста „30 на сто“ се заменя с „50 на сто“.
§5. В чл.37, ал.1 след „…. придружен с доклад“ се добавя „в сроковете определени в чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси……“
§6. В чл. 37, ал.6 текста „не по-късно от 31 декември….“ се заменя с „….. не по-късно от 30 септември……“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)