Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 365 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписаното споразумение за сътрудничество между община Русе и Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, РКО „Каритас“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“ , ДГ „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“ за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)