Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 365

РЕШЕНИЕ № 365
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №2661/26.03.1999 год и представляващ Ателие №3 разположено във вх.Б, мансарден етаж в жил.бл.№50, ул.”Александър Хаджирусет” №9, ЖК “Дружба ІІІ” в гр.Русе, а по кадастралната карта и регистри на гр.Русе, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.613.2.27, със застроена площ 49,32 кв.м., заедно с 1,2885% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при начална тръжна цена 27 250,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг за продажба на недвижимият имот, след влизане в сила на настоящото решение на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с лицето, спечелило търга.