Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 366 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-75/01.10.2020г. от Даринка Нейчева Цанева-Русинова, упълномощен представител по пълномощно рег. №2836/15.09.2020г. на Евгени Петров Василев и Виолета Спасова Василева,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.401, находящ се в местност „Нови халваджи“, гр. Русе, като с плана за имота се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2 и процент на озеленяване – минимум 40%. С ПЗ да се създадат устройствени условия за застрояване на нова жилищна сграда с височина Н до 10 метра, разположена свободно на минимум  5 метра от границите на имота. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-271#1/21.10.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-271#2/22.10.2020г.  от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)