Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 366 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и с цел решаване на жилищния проблем на гражданите обитаващи държавните имоти от жилищния фонд на МВР, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост върху следните жилищни имоти:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 63427.1.297 с площ от 3106 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 63427.1.297.1 със застроена площ от 113 кв. м., едноетажна, паянтова с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, построена 1920 г.; сграда с идентификатор 63427.1.297.3 със застроена площ от 110 кв. м., едноетажна, масивна с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, построена 1920 г., с адрес на имота град Русе, алея „Трепетлика”, предмет на АЧДС №4668 от 02.10.2009 г.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 63427.1.298 с площ от 1535 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него сграда с идентификатор 63427.1.298.1 със застроена площ от 583 кв. м., едноетажна, полумасивна с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, построена 1925 г., с адрес на имота град Русе, алея „Трепетлика”, предмет на АЧДС №4667 от 02.10.2009 г.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавните жилищни имоти, описании в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)