Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 366

РЕШЕНИЕ № 366
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №№5464 от 24.06.2008 год., представляващ УПИ ІV-97 пп от кв.888 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.97 с площ 8 278,00 кв.м., при начална конкурсна цена 404 880,00 лева /или левовата равностойност на 207 010,00 евро/, представляваща 25,00 евро на кв.м., без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижимият имот, след влизане в сила на настоящото решение на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от конкурса, Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с лицето, спечелило конкурса.