Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя т.1 от Решение № 336, прието с протокол № 13/19.09.16г., като същата придобива следното съдържание: „Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на ОП НОИР – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в размер на 100 000.00 лв., представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към бенефициента по договор № BG05M2OP001-3.001-0035 за проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж ” с падеж 120 календарни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на БФП.
2. В останалата си част Решение № 336, прието с протокол № 13/19.09.16 г. остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)