Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-76/13.10.2020г. от Цветелин Ценков Цонев,  Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на новообразуван имот № 503.148, находящ се в местността „ДРИБАК 6“, с. Николово, община Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум  4 метра от двете странични граници на имота и от външната граница на имота към обслужващия път от юг и на 6 метра от дъното му. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-284#2/02.11.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-284#1/28.10.2020г.  от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)