Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и чл. 49, ал. 1 от ЗФВС, общинският съвет реши:

Обявява имоти намиращи се на територията на Община Русе, както следва:
1. УПИ І-за спортен терен в кв. 74 с площ 38 284 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, предмет на акт за частна общинска собственост № 3823/04.03.2002 г.
2. УПИ ІV-за спортен комплекс в кв. 6 с площ 19 610 кв.м. по регулационния план на с. Ястребово.
3. УПИ І-за спортен комплекс в кв. 29 с площ 61 170 кв.м. по регулационния план на с. Николово, за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имотите-публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)