Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 368 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да промени вида на социалната услуга от „Наблюдавано жилище“ за лица с психични разстройства на „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства в сградата на бившия ДДЛРГ „Райна Гатева“, с непроменен капацитет от 8 места, считано от 01.01.2017 г.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за промяна вида на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ в „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)