Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 368 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе, становище на Комисията по общинска собственост, изразено в Протокол № 5/15.06.2012г., заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на част от общински имот в гр.Русе, ул.”Княжеска” № 15, представляваща:
1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.23 по кадастралната карта на гр. Русе, представляващ офис № 5 на втори етаж, с обща застроена площ 83,69 кв.м., заедно с 8,32% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, в ПИ № 765, кв.76 по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта – поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АОС № 6799/25.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 14638/26.10.2012 г. под № 178, том 39, н.д. 7905 в АВп, при начална тръжна цена 83 700,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
1.2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.12 по кадастралната карта на гр. Русе, представляващ офис № 6 на втори етаж, с обща застроена площ 77,35 кв.м., заедно с 7,70% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, в ПИ № 765, кв.76 по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта – поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АОС № 6799/25.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 14638/26.10.2012 г. под № 178, том 39, н.д. 7905 в АВп, при начална тръжна цена 77 400,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)