Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 369 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3 т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“, Компонент 2.
2. Дава съгласие социалните/интегрирани услуги да бъдат разкрити в сграда – частна общинска собственост, описана в АОС №7292 от 02.07.2014 г., представляващи самостоятелни обекти от втори етаж с идентификатори: 63427.4.2084.2.9, с площ от 23,66 кв.м.; 63427.4.2084.2.10 с площ от 23,16 кв.м. и 63427.4.2084.2.11 с площ 77,64 кв. с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47 .
3. Дава съгласие за създаване на социални/интегрирани услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 20 места, Личен асистент – 10 потребители и Социален асистент – 20 потребители (по Компонент 2).
4. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с партньор Сдружение с нестопанска цел „Пегас“, по схема BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)