Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 369 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-53/29.07.2020г. и 30-3531-2#1/14.10.2020г. от Бисерка Кирилова Георгиева, упълномощен представител по пълномощно рег. №2933/28.05.2020г. на Тодор Йорданов Йорданов, управител на „ТК ФОРТЕ“ ЕООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.10.1905, находящ се в кв.140 по регулационния план на кв. “Средна кула“, гр. Русе, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 348 до о.т. 329, от о.т. 351 до о.т. 352 по ул. „Басарбовска“, от о.т. 364 до нова о.т. в оста на ул. „Къкрина“, изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ IX-7078,4882 за озеленяване в кв.140 /с променена конфигурация/ и УПИ II-815 за ОПУ в кв. 128 /с променена конфигурация/ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1905, попадащ в кв.140 по регулационния план на кв. “Средна кула“, гр. Русе. С бъдещия ПРЗ на ПИ с идентификатор 63427.10.1905 да се предвиди определянето на смесена многофункционална зона за застрояване от разновидност 2 /Смф2/ със следните устройствени показатели – плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и процент на озеленяване – минимум 20%, височина на застрояването Н до 15 метра и начин на застрояване – свободно. Да се съобразят становищата дадени с писма рег. № К-650#1/18.03.2019г. от „В и К“ ООД – Русе и изх. № EDN-1113#1/12.03.2019г. от „ЕРП Север“ АД и да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ включително да се изработи и комуникационно-транспортен план съобразен с класовете и значението на улиците и пътищата в близост до имота – общински път трети клас (III-501) посока гробищен парк „Басарбово“ и кръстовище с местен път (RSE2132) посока Кубрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)