Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 369

РЕШЕНИЕ № 369
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОП „Околна среда” с референтен номер: BG161PO005/08/1.10/02/04 Приоритетна ос 1, процедура: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на канализационна мрежа на кв. Средна Кула и кв. Долапите в гр. Русе” и декларира, че необходимите средства за финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Околна среда” в бюджета на Община Русе, както и за тези които не се покриват от програмата, в размер до 25 млн. евро, ще бъдат заложени в бюджета на Община Русе за 2009 г., функция «БКД», Дейност 616, § 1020 – Външни услуги.