Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 37

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 37
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.8, чл.9 и раздел ІІІ, гл.V от ЗМДТ, общинският съвет реши:

    1. Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
                                                          Било                                     Става
1.Чл.27
     ал.1.т.1                                         3,00                                          0
            т.2                                          1,50                                     2,00
     ал.2,т.1                                         3,00                                          0
            т.2                                         1,85                                      2,50
   ал.3, т.1                    3,00                    0
2.Чл.29”а”, ал.1 отпадат думите „такса в размер на 0,50 лв.месечно”, а след „менюта по групи, както следва” се променя:
Група № 1                                           0,50                                      0,75
Група № 2                                           0,55                                      0,90
Група № 3                                           0,70                                      1,05
Група № 4                                           0,70                                      1,05
Група № 5                                           0,80                                      1,20
3.Цените на таксите по чл.29”а”, ал.1 влизат в сила от 01.03.2008 г.
4. Чл.31, ал.1 абзац „ от 80 до 200” става „от 150 до 250”;, „но неповече от 1,65 лв. за храноден” става „но неповече от 2,50 лв. за храноден”
Ал.2. числото” 80” се заменя със „150”; „55%” става „50%”
Ал.4  абзац ”но не повече от 50 лв.” става „но не повече от 75лв.”