Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 370 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)