Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 370 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

                На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 304/19.11.2020 г. прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г.  на Общински съвет – Русе,  Общински съвет – Русе реши:

              Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 2, изречение четвърто от Решение № 304/19.11.2020 г., прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г.  на Общински съвет – Русе, като вместо:

 „На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване“.

                 да се чете: „ Одобреният Общ устройствен план на Община Русе подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе“.

             Решението за поправка на очевидна фактическа грешка подлежи на обжалване по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)