Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 370 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от Закона за народната просвета, чл.14., ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и т.33, ал. 5 и ал.6; раздел ІІ,.чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на гр. Русе за срок от пет години, както следва:
1. Обособена част, намираща се на първия етаж в СОУЕЕ ”Константин Кирил Философ”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №10 за поставяне на автомат за топли напитки, с площ 1,00 кв. м. и начална месечна наемна 71,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33, ал. 6 и раздел ІІ, чл.чл. 3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за ученически бюфет, разположено в сутерена на корпус А, на ОУ „Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка Г-юг”, ул. „Никола Табаков” №4, с площ от 87,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 182,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал. 5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т. І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили търга и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)