Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 370

РЕШЕНИЕ № 370
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА ,чл.129, ал. 1 и чл. 62, ал. 9, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и във връзка с Протокол № 34/17.09.2008 г. на ОЕСУТ – Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема ПРЗ за УПИ I–7510-за озеленени площи, УПИ II-590,5392 и УПИ III-5346 в кв. 873 на пл. „д –р Мустаков” в ЦГЧ – гр. Русе.
Приема се ПР за кв. 873 в ЦГЧ – гр. Русе, като за ПИ 7510, ПИ 590, ПИ 5392 и ПИ 5346 се обособяват УПИ I –7510 – за озеленени площи, УПИ II-590,5392 и УПИ III-5346 по червените линии и цифри и се определя режим на застрояване за зона за озеленяване /Оз/.
За УПИ I – 7510-за озеленени площи се запазва и реконструира съществуващата градина „Иван Вазов”, като имота се благоустроява и зонира според функционалната схема. Определят се следните зони:
– зона рекреация с озеленени площи и алейна мрежа
– детска площадка
– зона обслужващи обекти – съществуващи обслужващи сгради с траен статут и поставяеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – сергии и павилиони за пазар за плодове, зеленчуци и цветя.
Неразделна част от проекта са паркоустройствен проект и Схема на поставяемите обекти по чл. 56 от ЗУТ