Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 371 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-46/02.09.16 от Емилия Красимирова Тодорова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на новообразуван имот № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на новообразуван имот № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)