Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 371 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе, както следва:
§1. В чл. 35, ал. 1 изразът „се налага глоба и“ се заличава;
§2. Чл. 37, ал.1 придобива следната редакция:
„За нарушения на тази наредба се налага глоба в размер до 1000 лв. за физическите лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер до 10 000лв.
§ 3. Сегашната точка 2 на чл. 37, ал. 1 става алинея 3.
§ 4. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе се създава параграф 5 със следния текст:
„§5 Наредба № 30 за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе се приема на основание чл. 61, ал. 10 от Закона за устройство на територията.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 на Общински съвет – Русе за изграждане и опазване на зелената система на община Русе приета с Решение № 371 по Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе

§ 5. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)