Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 371

РЕШЕНИЕ № 371
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ , общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – Парцеларен план и План за застрояване на м. „Слатина” за масиви по КВС – масив 80 с ПИ 3,4,7, 13, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38 и 39; масив 85 с ПИ 6,9,10 и 12 и части от масив 81 с ПИ 1,2,3,56 и 40; масив 83 с ПИ 1,2,3,4,6,7, 8, 9, 20, 21, 22,23,24,25,26, 36, 37, 45, 47 и 48 и масив 84 с ПИ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 29, 30, 31, 32 и 33 в землището на гр. Русе .
Парцеларният план е за довеждащи и обслужващи пътища по осови точки от 1 до 36 съгласно чертеж № 1 за масиви по КВС 80, 85 и части от масиви 81, 83 и 84 в местността „Слатина” . С Парцеларния план се засягат площи от имоти според приложения към проекта регистър в табличен вид .
С Плана за застрояване с ограничителни линии на застрояване се определя режим на застрояване за Предимно производствена зона /Пп/ със застрояване с производствено складово предназначение с височина до 10,00 м. разположено навътре от границите към външни обслужващи пътища и свободно от вътрешните имотни граници. Планът за застрояване е за имоти: 3,4,7,13,20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38 и 39 в масив 80; 1,2,3, 4,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32 и 33 в масив 84; 6, 9, 10 и 12 в масив 85; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 45, 46, 47 и 48 в масив 83; 1,2, 3, 5, 6 и 40 в масив 81 в местност „Слатина” землището на гр. Русе.