Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 372 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №94С-139-3/08.10.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе върху земи от общинския поземлен фонд за външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар”, землище на гр. Русе, по вариант 1 за срок от 1 година. Дължината на трасето е 1085,45 м, като 873,20 м са извън урбанизираната територия.
Решението може да се оспори в 14 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)