Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 372

РЕШЕНИЕ № 372
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет р е ш и:

1.Дава съгласие за събаряне на жилищна сграда с идентификатор 63427.4.281.1 със застроена площ от 54,00 кв. м. и стопанска сграда с идентификатор 63427.4.281.2 със застроена площ от 16,00 кв. м., частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, ЖК „Дружба-1”, ул. „Изола планина” /бивша улица ”Исмаилица” №9./, построени в Поземлен имот с идентификатор 63427.4.281 по кадастрална карта на град Русе.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да организира събарянето на сградите и разчистването на терена от отпадъци.