Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 374 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 ал.1 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши: 

1.      Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м. с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м. в с.Тетово, Община Русе, съгласно АОС №8061/19.07.2016 г.,

 

2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:

2.1  Начална тръжна цена –  4 000 лв. без ДДС.

2.2  Стъпка на наддаване –  400 лв.

2.3  Депозит за участие в търга – 500 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4  Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба. 

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 150 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.    

 

3.       Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

4.      Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6.      Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.

7.      Определя  комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8.      Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9.      Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10.  Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11.  При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)