Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 374

РЕШЕНИЕ № 374
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8, ал.3, от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта, Общинският съвет реши:

І. Допълва Решение № 694, прието с Протокол № 34/29.07.2005 г., както следва:
1. В т.ІІ:
1.1. т.1.текстът: „№ 18 – вместо краен пункт Хиподрума- краен пункт КАТ” – отпада;
1.2. т.3. текстът: „Закриват се линиите с №№ 2А, 17 и 33” се променя по следния начин: ”Закриват се линиите с №№ 2А и 17”.
2. В т.ІІІ т.3 – отпада;
3. т.ІV.се допълва:
3.1. към АВТОБУСНИ МАРШРУТИ:
3.1.1. в т. 13, след думата „КАТ” се добавя думата „/Хиподрум/”;
3.1.2. създава се нова точка 20, със следния текст: „ № 33 – Гара Разпределителна-Липник-Ц.Освободител-Печатни платки-Русофилите-Образцов чифлик -ДЗС в обратна посока : ДЗС- Образцов чифлик- Русофилите- Печатни платки- Ц.Освободител- Липник-Гара Разпределителна”;
3. 2. към – ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАРШРУТИ , т.3 отпада;