Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 375 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 1 ЗЗД, и чл. 306, ал. 1 и 4 от ТЗ, във връзка с извънредната епидемична обстановка и въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на МЗ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски, при условие, че не са налице хипотезите на чл. 306, ал. 1, изр. второ от ТЗ, респ. чл. 85 от ЗЗД, за периода на настъпилата непреодолима сила – 28.11.2020 г. – 21.12.2020 г., в който е спряно изпълнението на сключените договори за наем с Община Русе и е спряна/преустановена дейността на наемателите – физически и юридически лица, поради настъпилите обективни причини, за наетите общински обекти с уговорено в договорите за наем предназначение, както следва:

  • заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма;
  • учебни заведения, клубове за провеждане на извънкласни мероприятия и занимания  и/или групови форми на дейност и работа с деца и ученици в присъствена среда, в т.ч. но не само езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи; детски градини; детски ясли;
  • фитнес-центрове и зали за групови занимания към тях;
  • дейности по интереси за всички възрастови групи; наети общински обекти, чието уговорено предназначение е свързано с провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)