Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 375

РЕШЕНИЕ № 375
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.17,ал.1, т. 2; ал. 2; ал.3 и ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” и чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общинският съвет реши:
І. Определя за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица курсовете на следните маршрутни разписания:
1. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Габрово – 17,30 ч.;
2. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Шумен – 13,00 ч.;
3. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Плевен – 14,00 ч.;
4. МР № 18 103 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Силистра – 15,30 ч.;
ІІ. Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници по линиите от Републиканската транспортна схема на Кмета на Община Русе, както следва:
1. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 06,30 ч. и от Шипково – 14,30 ч. /изпълнява се о 01.04. до 31.10./;
2. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Габрово – 17,30 ч.;
3. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Шумен – 13,00 ч.;
4. МР № 18 201 с часове на тръгване от Русе – 11,00 ч. и от Шумен – 15,00 ч.;
5. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Плевен – 14,00 ч.;
6. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 06,20 ч. и от Добрич – 13,30 ч.;
7. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Разград – 15,00 ч.;
8. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 06,00 ч. и от Свищов – 09,00 ч.;
9. МР № 18 102 с часове на тръгване от Русе – 07,30 ч. и от Силистра – 11,30 ч.;
10. МР № 18 103 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Силистра – 15,30 ч.;
11. МР № 18 106 с часове на тръгване от Русе – 14,30 ч. и от Силистра – 17,45 ч.;
12. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 12,30 ч. и от Горско Абланово – 15,42 ч.
13. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 07,00 ч./събота/ и от Церовец 16,30 ч. /неделя/ – зимно и
№ 18 102 с часове на тръгване от Русе – 07,00 ч. /събота/ и от Церовец 20,00 ч./неделя/ – лятно;
14. МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 16,15 ч. /петък/ и от Лом Черковна – 18,00 ч. /неделя/ – зимно и
№ 18 102 с часове на тръгване от Русе – 17,00 ч. /петък/ и от Лом Черковна – 18,00 ч. /неделя/ – лятно;
15. МР № 18 201 с часове на тръгване от Русе – 14,00 ч. и от Лом Черковна – 07,30 ч.;
16. МР № 18 101 с часове на тръгване от Пловдив – 08,00 ч. и от Русе – 07, 00 ч.
ІІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни или непълни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете;
3. Не се допускат до участие кандидат или лица, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз.
4. Необходим парк за обслужване на едно маршрутно разписание – 1 автобус и 1 резерва. При участие за по-вече маршрутни разписания, необходимия парк е по един автобус за всяко разписание и следните резерви:
4.1. до три разписания /включително/ – една резерва;
4.2. от четири до седем разписания /включително/ – две резерви;
4.3. от осем нагоре – три резерви;
5. Автобусите да бъдат:
5.1. С класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
5.2. За превоз на трудноподвижни лица съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на МТС за маршрутни разписания МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Габрово – 17,30 ч.; МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Шумен – 13,00 ч.; МР № 18 101 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Плевен – 14,00 ч.; МР № 18 103 с часове на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Силистра – 15,30 ч.;
6. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанията, определени за този вид превоз ще бъдат възложени за изпълнение на класиралите се за тях кандидати, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проекто-договор.
7. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
8. Всеки кандидат може да участва с отделно предложение /оферта/ за съответния вид превоз.
Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
При изготвянето на предложението, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
Предложението /офертата/ се представя в отделно запечатан непрозрачен плик към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или упълноможено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
9. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.
ІV. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието или удостоверение от фирменото отделение на съда за актуално състояние на фирмата към момента на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
2. Копие от БУЛСТАТ-а;
3. Удостоверение от НАП; МДТ, отд. Счетоводство и отд. Наемни отношения към Общината за липса на задължения;
4. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
5. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
6. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
7. Копия от:
Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва за съответния вид превоз – автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед за МПС, с които се участва за извършване на обществен превоз на трудноподвижни лица;
8. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
9. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
10. Предложения /оферти/ по образец, приложен в конкурсните документи;
11. Заявления за участие – по образец, приложен в конкурсните документи;
12. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!
V. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС /т.е. автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания /без резервите/.
2. Допълнителни услуги в превозните средства:
Изправност на уредбата за отопление и вентилация – 4 точки;
Наличие на климатик – 5 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят от оглед на МПС.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
3. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Следващите оферирани предложения спрямо базисната по възходящ ред се оценяват по формулата: /10-п.2/ точки, като п=1,2,3,4 и при п-по-голямо или равно на 5, предложената цена получава 0 /нула/ точки / п – поредността на предложенията/.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС от началния до крайния пункт и всички платими суми.
Социални облекчения: За всяко оферирано социално облекчение – 0,1 т.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Срок на запазване на предложената цена:
4.1. до шест месеца – 2 точки;
4.2. от шест до дванадесет месеца – 5 точки;
4.3.над дванадесет месеца – 10 точки
5. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
5.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
5.2.Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от издаденото УТГ или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
6. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответстващия й брой точки.
6.1. от 0 до 2 години – 30 точки;
6.2. над 2 до 5 години – 20 точки;
6.3. над 5 до 10 години – 10 точки;
6.4. над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.

НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Цени и социални облекчения”.
VІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 14 броя, от които:

• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”/ДАА/;
• Един представител на „Пътна полиция- КАТ”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
• Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – пет /изброени поименно/;
• Общинска администрация – двама.

VІІ. Определя цена на конкурсната документация – 60 лв. /без ДДС/.