Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 376 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1.   Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху движимото имущество, собственост на Министерството на земеделието и храните, предоставено за управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик в размер на 287 150,72 лева, подробно описано в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

2.   Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху движимото имущество, собственост на Министерството на земеделието и храните, предоставено за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе в размер на 212 801,70 лева, подробно описано в Приложение  №2, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)