Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 376 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1,т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в , ал. 3 т. 1, от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си да се закрие Дом за деца лишени от родителски грижи „Райна Гатева” гр. Русе, считано от 01.03.2013 г., чрез планирано извеждане на настанените деца. Освободената сграда на ДДЛРГ „Райна Гатева” да се използва за социални дейности.
2. Дава съгласието си да се увеличи капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе с 10 места, считано от 01.01.2013 г. като средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Трудовите отношения с работниците и служителите в ДДЛРГ „Райна Гатева” – гр. Русе да се уредят при условията и реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, след влизане в сила на заповедта по чл. 36в, ал. 7 от ППЗСП на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за закриване на ДДЛРГ „Райна Гатева” – гр. Русе и увеличаване на капацитета на ДДЛРГ „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе с 10 места, считано от 01.01.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)