Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 377 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №11/18.10.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши: Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на ОД на МВР – Русе за нуждите на Участък „Мартен“ към Второ районно управление Полиция върху част от първи етаж на двуетажна административно-търговска сграда със застроена площ 1538,58 кв.м., изградена в поземлен имот №0.277 по кадастралния план на гр. Мартен, представляващ УПИ VIII-277 – за Общински център в кв. 18 А по регулационния план на гр. Мартен, с адрес: град Мартен, ул. „Христо Смирненски” № 7, представляваща стаи с №№1, 2, 3 и 4 и прилежащия към тях коридор, с площ от 264,38 кв.м., разположени в източната част на сградата, заедно със 9,03% идеални части от общите части на сградата, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., вписан под №139, том 30, н.д.5904, дв.вх. 11848 от 12.09.2014 г. по описа на Службата по вписванията – Русе, за срок от 10 (десет) години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)