Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 377 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 (две) години върху следната движима вещ – частна общинска собственост на Община Белене: Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, като за целта:
    1.  Участва в обявения от Община Белене публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.02.2021г. (петък), а при неявяване на кандидати на 26.02.2021г. (петък) от 14 часа в зала № 26 на Административната сграда на Община Белене.
    1.  Заплати определения със Заповед № 20/14.01.2021г. кметът на Община Белене депозит за участие в търга, както и цената за тръжните документи.
  2. Възлага на кмета на Община Русе, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички правни и фактически действия за придобиване на правото на ползване по точка 1 от настоящото решение, в това число да предложи цена равна или по-голяма от определената начална тръжна цена, съобразена с възможностите на Община Русе и действащото законодателство, както и да подпише договора за учредяване на правото на ползване върху Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)