Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 378 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №11/18.10.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши: Дава съгласие за учредяване право на надстрояване със застроена площ 61,35 кв.м. и основен ремонт на покрив в съществуващи габарити с промяна на покривни линии и надзид до 1,50 м. на полумасивна, жилищна сграда със застроена площ 58 кв.м., разположена в УПИ XIV-1030, кв. 63, по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, описан в АЧОС №8091/04.08.2016 г., с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8, на ДИМИТЪР САШКОВ ДИМИТРОВ, срещу заплащане на цена в размер на 908,50 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)