Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 378 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ-ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§6201 Получени трансфери +127 302лв.
§6401 „Получени трансфери от ПУДООС” +9 806лв.
Всичко трансфери +137 108лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ +137 108лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +137 108лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1015 „Материали” +38 736лв.
ОУ „Христо Смирненски” Русе, кв. Долапите +1 060лв.
МГ „Баба Тонка” +2 405лв.
СОУ „Васил Левски” +35 271лв.

§1020 Външни услуги” – СОУ „Васил Левски” +7 648лв.

§5100 „Основен ремонт”, обект „Изграждане на аула и оборудването
й за масови мероприятия от училищен и общоградски характер
в СОУ „Васил Левски”- Русе” +75 685лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
обект„Преносим компютър”1бр. СОУ„ВасилЛевски” +1 200лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” +9 903лв.
МГ „Баба Тонка”
обект „Бинокулярен микроскоп Motic” 1 бр. +1 300лв.
обект „Микроскопска камера Moticam 1SP, 1 бр. +1 105лв.
обект „Телевизор” 1 бр. -1 200лв.
обект „Стереомикроскоп” 1 бр. +1 200лв.
СОУ „Васил Левски”
обект „Мултимедиен проектор” 1 бр. +2 208лв.
обект „Мултимедиен проектор – късофокусен” 1 бр. + 2 184лв.
обект „Устройство за интерактивна дъска” 1 бр. +1 176лв.
обект „Катедра” 1 бр. +1 930лв.

§5206”Изграждане на инфраструктурни обекти”
ОУ „Христо Смирненски” Русе, кв. Долапите
обект „Изграждане на беседка” 1 бр. +3 936лв.

Всичко за дейност +137 108лв.
Всичко за функция +137 108лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ +137 108лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§1015 Материали” км. Тетово -3 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” км. Тетово +1 500лв
§1020 „Външни услуги” км. Червена вода -1 002лв.
§1030 „Текущ ремонт” км. Тетово -1 000лв.
Всичко за дейност -3 502лв.

Дейност 123 „Общински съвет”
§0209 „Други плащания и възнаграждения” -50 000лв.
Всичко за дейност -50 000лв.
Всичко за функция -53 502лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „ЦДГи ОДЗ”
§1011 „Храна” ЦДГ „Роза”с. Н.село +4 800лв.
§1016 „Вода, горива и ел.енергия” +9 600лв.
ЦДГ „Роза”с. Н.село +5 000лв.
ЦДГ „Ралица” +4 600лв.
§1020 „Външни услуги” ЦДГ „Роза”с. Н.село +1 000лв.
§1030 „Текущ ремонт” ЦДГ „Роза”с. Н.село +6 300лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
ЦДГ „Роза”с. Н.село
Обект „Климатик” 5бр. +8 300лв.
Всичко за дейност +30 000лв.
Всичко за функция +30 000лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 604 „Осветление на улици и площади”
§1016 „Вода, горива и енергия” +2 900лв.
Км. Николово +1 500лв.
Км. Тетово +1 400лв.
Всичко за дейност + 2 900лв.

Дейност 619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие”
§1015 „Материали” км. Николово +1 000лв.
§1020 „Външни услуги” км. Тетово -200лв.
Всичко за дейност +800лв.

Дейност 622 „Озеленяване”
§1015 „Материали” км. Тетово -1 200лв.
Всичко за дейност -1 200лв.
Всичко за функция +2 500лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 741 „Радиотранслационни възли”
§0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения” -345лв.
§0201 „Др.възнаграждения и плащания на нещатен персонал” -508лв.
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения” -3 384лв.
§0551 „Осиг.вноски от работодател за ДОО” -67лв.
§0560 „ЗОВ от работодател” -11лв.
§0580 „Вноски ДЗО от работодател” -19лв.
§1015 „Материали” -890лв.
§1016 „Вода, горива и ел.енергия” -2 303лв.
§1020 „Външни услуги” -218лв.
§1051 „Командировки в страната” -500лв.
§1091 „СБКО” -276лв.
Всичко за дейност -8 521лв.
Всичко за функция -8 521лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”
§ 4301 „Субсидии за нефин.предприятия за текуща дейност” +50 000лв.
Всичко за дейност +50 000лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения” -11 595лв.
ОП „АРТ” -10 003лв.
ОП „Доходно здание” -1 592лв.
§0201 „Др.възнаграждения и плащания на нещатен персонал” ОП „Дох. здание” -589лв.
§0205 „СБКО” – ОП”АРТ” -155лв.
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения” км. Червена вода +1 002лв.
§0551 „Осиг.вноски от работодател за ДОО” -1 169лв.
ОП „АРТ” -896лв.
ОП „Доходно здание” -273лв.
§0560 „ЗОВ от работодател” -589лв.
ОП „АРТ” -437лв.
ОП „Доходно здание” -152лв.
§0580 „Вноски ДЗО от работодател” -176лв.
ОП „АРТ” -151лв.
ОП „Доходно здание” -25лв.
§1013 „Постелен инвентар и облекло” -2 150лв.
ОП „АРТ” -1 100лв.
ОП „Доходно здание” -1050лв.

§1015 „Материали” -10 050лв.
ОП „АРТ” -3 022лв.
ОП „Доходно здание” -7 028лв.

§1016 „Вода, горива и ел.енергия” -6 421лв.
ОП „АРТ” -119лв.
ОП „Доходно здание” -6 302лв.

§1020 „Външни услуги” -22 956лв.
ОП „АРТ” -8 062лв.
ОП „Доходно здание” -14 894лв.
§1030 „Текущ ремонт” -52 449лв.
ОП „АРТ” -3 614лв.
ОП „Доходно здание” -18 835лв.
ОП „Жилфонд” -30 000лв.
§1040 „ Платени данъци, мита, такси” +99 326лв.
ОП „АРТ” -138лв.
Община Русе +99 464лв.
§1051 „Командировки в страната” ОП „Доходно здание” -1 000лв.
§1062 „ Разходи за застраховки” ОП „АРТ” -506лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Прожекционен екран” 1бр. ОП „Доходно здание” -11 000лв.
Всичко за дейност -20 477лв.
Всичко за функция +29 523лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ – ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 0лв.

ІV.РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 „Др.дейности по вътрешната сигурност”
§ 1098 „Други некласифицирани разходи” -950лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
обект „Моторен верижен трион +950лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 751” Библиотеки с регионален характер”
§1015 „Материали” -262лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти”
обект „Софтуер – модул за каса” -300лв.
обект „Програмен продукт за работа на баркод принтер” -398лв.
обект „Модул от ПП”Автоматизирана библиотека – „Европеана” +960лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ-ДОФИНАНСИРАНЕ 0лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +137 108лв.

V. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ-СРЕДСТВА ОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА/ОБИФ/
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „ЦДГи ОДЗ”
§5206 Инфраструктурни обекти
обект „Газова отоплителна инсталация на ЦДГ „Незабравка”,
ул. „Мидия Енос”–СМР +4 986лв.
обект „Газова отоплителна инсталация на ЦДГ „Синчец”, кв. Ср.кула” -4 986лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа
§5206 Инфраструктурни обекти
Обект „Събирателна улица в Индустриален парк” + 30 000лв.
Обект „Алеи в гробищен парк” – 30 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)