Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 378 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

 1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г., съгласно Приложение №1.
 2. Приема Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация

на общинска собственост през 2020 г.

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2020 г., приет с Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе и допълнен с Решение №306/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе са:

 1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД, ЕИК 117033066.

През 2020 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ  от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе.

Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе представлява урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:

 1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1968 г.
 2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1979 г.
 3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м., на един етаж, конструкцията е със стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение: механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
 4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение: склад. Сградата е построена през 1968 г.
 5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв. м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв. м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
 6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение: трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
 7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
  1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г.
  1. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м., на четири етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м., на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв. м. на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.14., със застроена площ 1006 кв. м., на два етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
  1. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда.

8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м., на един етаж, предназначение: портал. Сградата е построена през 1968 г.

9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии и зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв. м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.

12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение: склад. Сградата е построена през 1979 г.

13. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение: ремонтна работилница, построена през 1968 г.

През 2019 г. за обявените дати за търг с начална тръжна цена 4 492 742 лева, без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лева и депозит за участие 200 000 лева няма закупена тръжна документация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. на АОС №6125/10.11.2009 г.

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец ноември 2020 г. в размер на 1 271 883 лева, без ДДС.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г..

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лева, без ДДС. На обявен през 2016 г. търг има спечелил участник, който не заплаща достигнатата цена в определения срок и не е сключен договор за приватизация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв. м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна  триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец май 2014 г. в размер на  270 000 лв. През 2014 г. са обявени търгове, за които няма закупена тръжна документация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв. м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, със застроена площ от 339 кв. м., предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. Имотът се намира в град Русе, кв. ДЗС, в стопанския двор на експерименталната база. Сградата е построена през 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.

С Решение №100/19.03.2020 г. Общински съвет – Русе е взел решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена 52 500 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 3 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. Закупени са 1 брой тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 19.05.2020 г. с допуснат един участник. На 15.06.2020 г. е сключен приватизационен договор с Цветомир Дичев Ангелов – определен за спечелил търга участник, с цена 58 258,37 лева с ДДС.

 • Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв. м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки.

С Решение №207/31.07.2020 г. Общински съвет – Русе е взел решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв.

Закупени са 2 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 28.09.2020 г., с допуснат един участник. На 21.10.2020 г. е сключен приватизационен договор със Светлана Илиянова Златева – определена за спечелил търга участник, с цена 80 150 лева.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.

С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. С Решение №761/22.02.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 60 000 лв., стъпка на наддаване 5 000 лв. и депозит за участие 10 000 лв. За обявените дати за търг през 2018 г. и през 2019 г. няма закупени тръжни документи.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв. м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.

С Решение №869/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 239 000 лв., стъпка на наддаване 10 000 лв. и депозит за участие 20 000 лв. За определените дати за търг през 2018 г. няма закупени тръжни документи.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

 •  Сграда с идентификатор 63427.1.283.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе, предмет на АОС №9003/25.02.2019 г.

С Решение №247/10.09.2020 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 42 900 лв., стъпка на наддаване 3 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв. Закупени са 3 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 05.11.2020 г., с допуснати трима участника. На 08.12.2020 г. е сключен приватизационен договор с Капка  Панайотова – определена за спечелил търга участник, с достигната тръжна цена 45 900 лева.

 • ½ ид.ч. от 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целия с площ 210 кв. м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид.ч. от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 50,10 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6% ид.ч. от общите части на сградата и  маза, цялата със застроена площ 59 кв. м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 27,15 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4% ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.

С Решение №274/22.10.2020 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе общински имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 23 600 лв., стъпка на наддаване 2 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв. Решението е обнародвано в „Държавен вестник”. За търга, определен да се проведе на 11.12.2020 г. няма закупени тръжни документи.  Определена е дата за провеждане на повторен търг – 11.01.2021 г.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, с площ от 242 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.552.1, със застроена площ 110 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за търговия, предмет на  АОС №9855/16.10.2020 г.

С Решение №306/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. Предстои изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“.

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. са реализирани три приватизационни сделкина обща стойност 184 308,37 лева,както следва:

 • поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв. м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, с адрес: гр. Русе, кв. ДЗС с приход в размер на 58 258,37 лева;
 •  двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, с адрес: площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе с приход в размер 80 150 лева;
 • сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе с приход в размер на 45 900 лева.

През 2020 г. Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) като специализиран орган към Общинския съвет за организиране и контрол на приватизацията на общинска собственост в Община Русе е провела десет заседания. На своите заседания КПСК е:

 • приела годишния отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г.;
 • приела проекта на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.;
 • разгледала и приела приватизационна оценка и информационен меморандум на четири общински обекта за приватизация;
 • дала становище по три предложения за откриване на процедура за приватизация;
 • одобрила четири предложения за решения за приватизация;
 • одобрила тръжни условия за четири публични търга;
 • определила трима участника за спечелили публичен търг за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и уведомила писмено кмета за издаване на заповед.

КПСК на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе е осъществила през 2020 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. Относно изпълнението на приватизационния договор, от УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД е предоставен доклад с вх. №30-4372-1#1/20.11.2020 г.

След запознаване и обсъждане на доклада, КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от купувача УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.

I. Приоритетни цели

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.

Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и  Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, при спазване принципите на:

 • осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
 • равнопоставеност на всички участници;
 • осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2021 г.

 1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1.  Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД, ЕИК 117033066.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена –

57 500 лева.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД след Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.

Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе, имотът представлява урегулиран поземлен имот III, в Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:

 1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1968 г.
 2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1979 г.
 3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение: механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
 4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение: склад. Сградата е построена през 1968 г.
 5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв. м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв. м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
 6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение: трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
 7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
  1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г.
  1. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове  върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м., на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв. м. на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1006 кв. м., на два етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
  1. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда.

8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м., на един етаж, предназначение: портал. Сградата е построена през 1968 г.

9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв. м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.

12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение: склад. Сградата е построена през 1979 г.

13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение: ремонтна работилница, построена през 1968 г.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена –

4 492 742 лева, без ДДС.

2.2. Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г.

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец ноември 2020 г. в размер на 1 271 883 лева, без ДДС.

Очакваните приходи, съобразно изготвената от лицензиран оценител оценка, са в размер на 1 271 883 лева, без ДДС.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв.м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.

За имота има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лв.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 31 800 лева, без ДДС.

2.4. Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е с предназначение: за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно-обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.

Очакваните приходи от продажба на имота, съобразно изготвената от лицензиран оценител оценка, са в размер на 270 000 лева, без ДДС.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес: алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.71.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 60 000 лева.

 • ½ ид.ч. от 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целия с площ 210 кв. м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид.ч. от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 50,10 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6% ид.ч. от общите части на сградата и  маза, цялата със застроена площ 59 кв. м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 27,15 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4% ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 23 600 лева.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 242 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.552.1, със застроена площ 110 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за търговия, с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, предмет на  АОС №9855/16.10.2020 г.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 234 кв. м., на един етаж, с предназначение: административна, делова сграда, с адрес: ул. „Котовск“ №5, ж.к. „Изток“, гр. Русе, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г. Сградата е с дървено сглобяема конструкция, построена 1984 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.273.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. Сградата е масивна търговска сграда – бивша сладкарница „Бор“  в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на АОС №7551/12.10.2015 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.128.5.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 12,20 кв. м., с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, вх. 8, ет. 0, предмет на АОС №84/23.06.1995 г. Самостоятелният обект е разположен в сграда с идентификатор 63427.1.128.5, с предназначение: жилищна сграда-многофамилна (блок „Клокотница I).

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5669.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 91 кв. м., заедно с 6,38% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с адрес: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 1, предмет на АОС №7067/27.09.2013 г. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5669.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

След приемането на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Годишният план за приватизация може по всяко време да бъде допълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. действа до приемането на плана за следващата година.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.

За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти, общинска собственост се внася отделно предложение, след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)