Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 379 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявления за закупуване на имоти и извлечение от протокол № 10/20.09.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши: 1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., със следните имоти: 1.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2329, с площ от 478 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 8090/03.08.2016 г. (вписан под №135, том 29, дв.вх.11020 н.д 5845 от 08.08.2016 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2300,00 лева. 1.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.140, с площ от 517 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8089/03.08.2016 г. (вписан под №143, том 29, дв.вх.11032 н.д.5853, от 08.08.2016 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2480,00 лева. 1.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.143, с площ от 842 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8088/03.08.2016 г. (вписан под №146, том 29, дв.вх.11040 н.д.5856, от 08.08.2016 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 3720,00 лева. 2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост: 2.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2329, с площ от 478 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 8090/03.08.2016 г. (вписан под №135, том 29, дв.вх.11020 н.д 5845 от 08.08.2016 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2300,00 лв./две хиляди и триста лева/, без дължими, данъци и такси. 2.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.140, с площ от 517 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8089/03.08.2016 г. (вписан под №143, том 29, дв.вх.11032 н.д.5853, от 08.08.2016 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2480,00 лв./две хиляди четиристотин и осемдесет лева/, без дължими, данъци и такси. 2.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.143, с площ от 842 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8088/03.08.2016 г. (вписан под №146, том 29, дв.вх.11040 н.д.5856, от 08.08.2016 г. на АВп.), при начална тръжна цена 3720,00 лв./три хиляди седемстотин и двадесет лева/, без дължими, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)