Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 379

РЕШЕНИЕ № 379
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17 ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл.10 ал.6 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл.3, ал.6 и Приложение №1 на Наредба №3 от 18 февруари 2008г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да се преобразуват във филиали посочените по-долу детски градини в Община Русе, както следва:
1.ЦДГ”В.Терешкова”с.Тетово, Община Русе и ЦДГ”Иглика” с.Семерджиево, Община Русе във филиали на ЦДГ “Роза” с.Ново село Община Русе.
2.ЦДГ”Звънче”с.Червена вода, Община Русе и ЦДГ “Щастливо детство” – Птицекланица, Община Русе във филиали на ЦДГ”Пролет” гр.Русе.
3.ЦДГ”Щастливо детство”с.Сандрово във филиал на ОДЗ “Райна Княгиня” гр.Мартен, Община Русе.
4.ЦДГ”Минзухарче”с.Басарбово, Община Русе с филиал кв.Долапите във филиали на ОДЗ “Синчец” кв.Средна кула, Община Русе.
II. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваните детски градини да бъдат уредени при условията на чл.123 и чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
III. Преобразуването да влезе в сила от 01.12.2008 година.