Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 38 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 38
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от ЗЛЗ, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24, ал.1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД за едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)