Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 38 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-60/05.10.2015 г. от СД „Бяла лястовица – Петков и сие“, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване от ПИ 131048 до стълб №144 на ВЕЛ 20кV „Ново село“ в местност „Пранга“, землище на с. Ново село по първи вариант на трасето през поземлен имот №000262 с начин на трайно ползване „Полски път“ – общинска публична собственост.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)