Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 38 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-78/09.10.2019г. от Румен Иванов Радев,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.154.54,  находящ  се  в  местността   „Хайдук дере“, гр. Русе, като с плана за имота се определи устройствена  зона за вилно застрояване /Ов/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
  2. Разрешава изработване  на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.154.54,  находящ  се  в  местността   „Хайдук дере“, гр. Русе, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)